29 lipca 2017

Soroptimist International – stypendium dla ambitnych kobiet

Moja przygoda z SI rozpoczęła się zupełnie przypadkowo. Organizując wydarzenia kulturalne w Trójmieście, spotykałam wielu ciekawych ludzi. Jedna z imprez teatralnych zaowocowała dyskusją o organizacji, która skupia wykształcone kobiety z pasjami, pragnące pomagać innym, edukować, rozwijać zainteresowania. Członkinie SI namówiły mnie, bym złożyła wniosek w ramach programu grantowego Bank Ambitnych Kobiet i przedstawiła pomysł na własny projekt. Akurat zbiegło się to w czasie z porzuceniem przeze mnie pracy na etacie i skupieniem się na pisaniu doktoratu. Postanowiłam przekuć marzenia w realne działanie i przebudować bloga, którego prowadziłam już od kilku lat, skupić się na doprowadzeniu prac nad doktoratem do szczęśliwego finału i rozwinąć moje umiejętności językowe. Z perspektywy czasu mogę śmiało powiedzieć, że wszystkie założenia udało się zrealizować. Dzięki dofinansowaniu mojego projektu przez SI dokonałam rzeczy, o których marzyłam od dawna. Zamknęłam pewne rozdziały w życiu i otworzyłam przed sobą kolejne drzwi. Pojawiły się nowe perspektywy, wyzwania i ambitne plany. Chciałabym podziękować wszystkim wspaniałym kobietom z SI, że dostrzegły potencjał mojego projektu i mi zaufały. Polecam uwadze działania tej międzynarodowej organizacji a szczególnie gdańskiego oddziału. Członkinie SI na co dzień są matkami, żonami, profesjonalnie wykonują zawodowe obowiązki a po godzinach pracują na rzecz innych, poświęcają swój cenny czas, by edukować, wspierać, dokonywać rzeczy niemożliwych.

Moja współpraca z Soroptimist International zaowocowała również organizacją charytatywnego wydarzenia w Teatrze Muzycznym w Gdyni, o którym już pisałam na blogu. To było kolejne fantastyczne doświadczenie jako producenta. Zmierzyłam się z nowym miejscem, nieco inną widownią i problemami. Za tę możliwość i szansę również bardzo dziękuję. Ale wydaje mi się, że wiele osób nie wie, co to w ogóle jest Soroptimist International.

SI jest pozarządową organizacją (NGO), która działa w stu trzydziestu krajach na całym świecie i skupia około siedemdziesięciu sześciu tysięcy członkiń. Współpracuje z ONZ oraz Radą Europy. Wszystkim klubom przyświeca ta sama idea i naczelne motto: „Doskonalić się i służyć innym”. Członkinie prowadzą działalność w sześciu głównych obszarach: rozwój gospodarczy i społeczny, edukacja i kultura, zdrowie, środowisko, prawa człowieka i statut kobiet, budowanie przyjaźni i zrozumienia między narodami.  I Klub w Gdańsku rok temu obchodził jubileusz dwudziestolecia istnienia. Gdańskie Soroptimistki angażują się w rozmaite projekty, wspierają młode, utalentowane kobiety m.in. poprzez program grantowy „Bank Ambitnych Kobiet” działający od 2011 roku, w ramach którego do tej pory przyznano około dwudziestu stypendiów na projekty artystyczne, kulturalne, społeczne i edukacyjne. Klub pozyskuje środki na swoją działalność dzięki sponsorom i darczyńcom oraz autorskim imprezom: aukcjom, koncertom, spektaklom teatralnym, imprezom plenerowym. Ze stowarzyszeniem chętnie współpracują najwybitniejsi artyści: Krystyna Janda, Andrzej Chyra, Jacek Poniedziałek, Agata Buzek, Maja Ostaszewska i wielu, wielu innych. Coroczną tradycją stał się już Koncert Kolęd oraz przyznawanie honorowego tytułu Lady Soroptimist. Grono zacnych laureatek tworzą: Marzanna Sienkiewicz-Budzisz (malarka), Lucyna Legut (aktorka teatralna i pisarka), prof. Anna Podhajska (biotechnolog), Dorota Kolak (aktorka), Danuta Wałęsa (Pierwsza Dama RP), prof. Katarzyna Popowa-Zydroń (pianistka).  Soroptimist International w Gdańsku działa również na rzecz dzieci i osób potrzebujących, organizuje projekty ekologiczne, rozmaite inicjatywy kulturalne, artystyczne, obywatelskie. Zasięg ich działalności obejmuje nie tylko Trójmiasto, lecz również m.in. Zambię. Filie SI z z całego świata chętnie współpracują ze sobą, tworząc międzynarodowe akcje.

Zwykle duże rzeczy robią ludzie, którzy nie potrzebują rozgłosu, pomagają po cichu, bez medialnego szumu. Działalność stowarzyszenia można śledzić na bieżąco na stronie internetowej oraz na profilu na Facebooku. Można również wesprzeć działalność I Gdańskiego Klubu SI, przekazując 1% podatku.

SI, Soroptimist International, Bank Ambitnych Kobiet by FASHION ART MEDIA

My adventure with SI started totally by chance. Being a cultural manager in Tricity, over the years I’ve met many interesting people. One theatre event became a discussion about an organisation that supports women, passionate about helping others with education and developing  skills and interests. One of the women convinced me to apply for a grant program called  “Bank of Aspiring Women” and to propose my own project. It all come around when I dropped a 9 to 5 job and started to work on my PhD. I decided to put my dreams into action and: rebuild my blog that I’ve been working on for a few years now, focus on getting the PhD together and work on my language skills. From the time perspective, I can boldly say that I’ve managed to do all of the above. Thanks to financing my project by SI I’ve accomplished things that I’ve dreamed of for a long time. I closed some chapters in my life, but I’ve opened new doors before me. New perspectives, challenges and ambitious plans appeared. I would like to say: Thank you!  to all the great women from SI, for seeing the potential in my project and for their trust. I would like to talk about this international organisation, especially the Gdansk branch. Members of SI are: mothers, wives, working professionals who after hours volunteer and spend their free time educating, supporting and achieving  the impossible.

My partnership with Soroptimist International resulted with organising a charity event in the Musical Theatre in Gdynia, that I wrote about in my blog. That was another great experience as a producer. I had to manage  a new place, with new audience and new problems.  For this chance and opportunity I would like to say: Thank you! as well. But I think that not many people know what is Soroptimist International.

It is an NGO that is in 30 countries around the world, and has over 76 thousands members. They work with the UN and Council of Europe. All clubs have the same motto “Self-improve and serve others”. The members engage in areas like: economic growth, social development, education and culture, health, environment, human rights, women rights, building friendship and understanding between nations. One year ago, First Club in Gdansk, celebrated  it’s 10 year anniversary. Soroptimists from Gdansk engage in many projects, support young, talented women thanks to “Bank of Aspiring Women” program that since 2011 gave out over 20 scholarships for artistic, cultural, social and educational initiatives. The clubs funds come from sponsors, donors and philanthropic parties – auctions, concerts, theatrical shows and outdoor events. Great artist worked with this organisation: Krystyna Janda, Andrzej Chyra, Jacek Poniedziałek, Agata Buzek, Maja Ostaszewska and many, many others. An annual Christmas Carol Concert became a tradition as well as honouring an unique individual with the title of Lady Soroptimist. The great alumni are: Marzanna Sienkiewicz-Budzisz (painter), Lucyna Legut (theatre actress and writer), prof. Anna Podhajska (biotechnologist), Dorota Kolak (actress), Danuta Wałęsa (First Lady of Poland), prof. Katarzyna Popowa-Zydroń (pianist).
Soroptimist International Gdansk work for children and people in need, they initiate environmental, cultural, artistic and civil projects. They work not only in Tricity area but also Republic of Zambia. SI branches from all over the world cooperate and engage in international actions.

Great things are made by people who don’t need the spotlight. They help out quietly, without media fuss. You can follow SI on their website and Facebook. You can also donate 1% of your taxes to the First Gdansk Club of SI.